+34 981 74 00 06
Paseo de la Ribeira, 15 - Fisterra
Abiertos todos los días de 13:00 a 23:30
Back to top

Ayudas recibidas

O proxecto obedece a unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións do cal queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO SEO COSTA DA MORTE, CONSELLERIA DE PESCA e APOIO FINANCEIRO DA UNION EUROPEA a través dos FONDOS EUROPEO MARITIMO E DE PESCA.

Temos que destacar que todo o proxecto tramitouse baixo a tutela do GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SEO COSTA SOSTIBLE SEO MUROS-NOIA o amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición á UNION EUROPEA.

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o noso proxecto foi a seguinte:

PRIORIDADE DO FEMP MARQUE CUN “X”

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP

PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial

X

Fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación y la movilidad labortal en las comunidades costeras y de interior dependientes de la pesca y la acuicultura. Diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía maritima.

OUTRA PRIORIDADE

OBXECTIVO ESPECÍFICO OUTRAS PRIORIDADES
No caso de prioridade diferentes a 4 indicaranse os datos de execución do proxecto que correspondan de acordo co Regulamento(UE) nº 1242/2014

Dentro desta estratexia reseñamos os obxetivos e resultados acadados correspondentes a ditos obxetivos, tanto xerales como específicos

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO (describa o obxectivo xeral do proxecto e a súa relación co obxectivo específico do FEMP seleccionado) RESULTADOS (identifique e xustifique os resultados previstos coa implementación do proxecto)

O obxectivo xeral relaciónase directamente co obxectivo estratéxico SECTOR PESQUEIRO do FEMP.

Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul.

O proxecto e unha clara mellora na competititvidade e na innovación na industria pesqueira local, sendo unha iniciativa novidosa na trasformación e posta en valor dos produtos pesqueiros, preferentemente os de pesca costeira artesanal

Grazas a posta en marcha deste proxecto obteremos:

Conseguimos unha xestión eficiente dos recursos extraidos do mar grazas ao aproveitamento que facemos dos mesmos no proceso de transformación dos mesmos

Conseguimos aportarlle valor engadido a os produtos do mar, grazas a novidade no proceso transformativo, distributivo e comercializador

Conseguimos diversificar a presenza dos produtos do mar baixo métodos de distribución, comercialización e trasformación diferentes a os habituais.

Conseguimos innovar no conxunta da cadea de valor.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos) CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a conseguir os indicadores de resultado previstos?)
 • Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento.
 • Permite introducir innovación nos procesos de transformación e comercialización do sector pesqueiro
 • Permite incrementar a competitividade grazas a eficiencia e innovación no proceso transformador e comercializador do sector pesqueiro
 • Permite manter e ampliar o emprego asociado ao mar grazas a os incrementos de consumo que se deriven da nosa actividade.
 • Permite un control de capturas que garantice a sostibilidade da actividade pesqueira
 • Permite crear unha variada diversificación de actividades: restaurante degustación, punto de información, centro de reservas, tenda onde se poden comercializar produtos de empresas apoiadas previamente polo GALP. Por tanto, permite potenciar o clube de produto MarGalicia.
 • Permite xerar unha actividade de degustación e gastronomia integradas no programa Km0 MarGalaica e PescadeRías.
 • Permite servir de apoio á comercialización da oferta doutras entidades privadas (especialmente as apoiadas con recursos do GALP en anos precedentes, e as que se poidan apoiar no futuro).
 • Permite divulgar a oferta de actividades abandeiradas por entidades públicas (ex. a Ruta dos Faros), ou programas públicos (ex: iniciativa Km 0 MarGalaica).
INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP SELECCIONADA (marque cun “X”) DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP SELECCIONADO
X Alta
Media
Baixa

Queremos xerar unha actividade de venta ao por menor e degustación de produto que contribúa a poñer en valor os recursos naturais e gastronómicos das nosas capturas, das suas lonxas e dos portos da Costa da Morte.

Este obxectivo persegue o desenvolvemento económico local na área de Fisterra e indirectamente en todo o territorio, mediante o fomento da actividade pesqueira, a innovación na transformación e comercialización, a diversificación de actividades, o emprendemento e a mellora das oportunidades de traballo.

Unha vez definidos os obxetivos no que se enmarca o noso proxecto e os resultados acadados conseguimos cifrar ditos resultados en indicadores medibles:

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MARQUE CUN “X”

VALOR PREVISTO

UNIDADE DE MEDIDA

PRIORIDADE 4

4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima
Emprego creado

X

3.5

Emprego a tempo completo anual
Emprego mantido

X

1

Emprego a tempo completo
N.º de negocios creados

X

1

Número
N.º de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona

X

3

Número
N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente nova Número
N.º de mulleres que participaron en actividades de formación Número

A contribución deste proxecto a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) da zona pesqueira e:

En que obxectivo estratéxico se enmarca? Obxectivo Estratéxico 1 | SECTOR PESQUEIRO
Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul.
En que obxectivo específico se enmarca? 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente eficiente no uso dos recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento.
En que liña de actuación se enmarca?

1.1.1.Mellora da competitividade e da innovación na industria Pesqueira local

1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á comercialización e presenza nos mercado dos produtos pesqueiros así como o potneciamento do valor engadido dos memos.

En que medida se enmarca?

1.1.1.2 Apoio ás iniciativas de procesado e transformación de produtos pesqueiros, preferentemente os da pesca costeira artesanal.

Apoio á creación de empresas comercializadoras da oferta local, especialmente ás que operen en canles distintas das convencionais.

Adicionalmente podemos citar dado que tamen forma parte da estratexia de innovación na comercialización

1.1.2.2 Portais web de comercialización de produtos da pesca artesanal local.

1.1.2.4 Desenvolvemento de marcas-produto e apoio ás existentes no territorio.

1.1.2.6 Campañas de valorización da pesca costeira artesanal.

1.2.1.1 Novas empresas de transformación ou aproveitamento de descartes e subprodutos da pesca

Cal é o grao de contribución do proxecto á EDLP? X Alta
Media
Baixa
Describa a contribución do proxecto á EDLP

A contribución do obxectivo do SECTOR PESQUEIRO é variado, polo propio feito de que 4 medidas das consideradas na EDLP están involucradas no poresente proxecto.

1.1.1.2 Apoio ás iniciativas de procesado e transformación de produtos pesqueiros, do territorio preferentemente os da pesca costeira artesanal.
O noso proxecto consegue un asentamento no territorio de novas iniciativas e empresas de procesado e transformación de produtos do mar. No caso concreto do noso proxecto orientado á transformación e procesado de produtos da pesca costeira artesanal.

1.1.2.1 Apoio á creación de empresas comercializadoras da oferta local especialmente as que operen en canais distintos dos convencionais
O noso proxecto consegue o asentamento no territorio de iniciativas e empresas comercializadoras de produtos do mar. A nosa iniciativa aposta por un canal diferente a o existente e orientado a un mercado e concepto de consumo moi distinto do que están a ser operados polas empresas xa asentadas no territorio. (peixeiras e restaurantes)

1.1.2.4 Desenvolvemento de marcas- produto
O marxe de introducir unha marca propia e potente para a comercialización dos nosos produtos transformados, elaborados e frescos, arrouparemos a nosa marca propia cos distintvos KM0 MarGalaica e pola denominación Polo de lonxa

1.1.2.6 Campañas de valoración da pesca artesanal
O noso novidoso espazo e concepto de consumo permitirá a realización de campañas de digusión de pesca artesanal o que conseguira valorizar os produtos da mesa e consecuentemente poñer en valor o produto que estamos a ofrecer

Adicionalmente:

 • O proxecto apoia a comercialización do turismo mariñeiro. O proxecto está pensado como foco de atracción en materia de turismo mariñeiro, asociado a gastronomíal, feito que se realizará a través da comercialización propia, e da comercialización indirecta a través de sinerxías e acordos de colaboración con outros negocios (que non dispoñan de oferta gastronómica) que poderán ofertalo como parte integrante de paquetes turísticos, e que poderán comercializalo polas súas propias canles
 • Amplia e mellora a oferta das empresas para a incorporación de novos servizos. Conviven neste proxecto tres (3) proxectos de diversificación diferenciados: tenda de produtos do mar frescos e elaborados, espazo gastronómico para degustación no propio local, e corner de tenda doutros produtos mariñeiros e relacionados).
 • Creación de nova infraestrutura hosteleira. O establecemento concíbese como un espazo singular, de calidade e temática, asentado nunha antiga maiorista de peixe e marisco adicada agora a venta o polo miudo nun concepto novidoso de consumo destes produtos